Monthly Archives: July 2014

1

Đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam là sáng tác tập thể truyền miệng

Tính tập thể của VHDG không đồng nghĩa với việc mỗi tác phẩm của nó đều do một tập thể cùng sáng tạo mà ngược lại, đa số tác phẩm VHDG ban đầu chỉ do một nghệ nhân sáng tác. Nhưng khác với văn học viết người sáng tác đầu tiên ấy không hề có ý thức giữ bản quyền. Như những đồng tác giả, những người sử dụng, biểu diễn, lưu truyền sẽ tham gia bổ sung đính chính sửa đổi vận ý thay lời cho phù hợp tâm trạng, cho thuận cảnh thuận tình làm cho tác phẩm VHDG mỗi ngày thêm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nguồn gốc đặc trưng này là do VHDG ra đời khá sớm, từ lúc xã hội chưa được phân chia giai cấp, khi ấy con người cá nhân chưa tách ra khỏi cộng đồng, vì vậy mỗi tác phẩm VHDG dù do ai sáng tác cũng tự nhiên được coi như giá trị chung của cộng đồng. Trong quá trình truyền miệng, tên tác giả bị lãng quên còn những tác phẩm ngày một phát triển, vượt qua không gian và thời gian mà trở nên bất tử. tính tập thể chính là một phương thức đặc thù là một trí quan trọng để phân biệt VHDG với văn học thành văn.

Continue reading