Monthly Archives: June 2014

Bản chất nghệ thuật trong văn học (P2)

Thạch sanh được coi là một tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, tác phẩm hàm chứa một dung lượng hiện thực rất lớn, đã đề cập đến những nội dung quan trọng của đời sống dân tộc là hai cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và đấu tranh xã hội. có thể nói nội dung của tác phẩm bằng nội dung của tất cả những chuyện cổ tích cộng lại. Song điều cần bàn là những nội dung hiện thực đó đã phản ánh bằng con đường của nghệ thuật: thông qua hình tượng nghệ thuật, thông qua cái đẹp bằng cái đẹp, thông qua điển hình hóa để khái quát hóa. Từ lâu Thạch Sanh đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và những phẩm chất cao đẹp của nhân dân lao động.

Continue reading

Bản chất nghệ thuật trong văn học (P1)

VHDG là một loại hình nghệ thuật với những nét đặc trưng riêng với quy luật vận động và phát triển riêng. Nghệ thuật bao giờ cũng là một thuộc tính khách quan của VHDG, mặc dù xưa nay vẫn có những ý kiến muốn phủ nhận giá trị nghệ thuật của nó, dù có lúc có nơi nhân dân còn chưa thực sự tự giác nhận thức được vấn đề này.

Continue reading

Văn học gắn liền với sự kiện đất nước(P3)

Điều cần nhấn mạnh nữa là nếu hiểu tính vô danh là tính không có tác giả, sẽ rất dễ gạt bỏ một cách máy móc tất cả những tác phẩm mang đầy đủ tiêu chí của VHDG nhưng có tên tác giả. Chẳng hạn anh Khóa của Trần Tuấn Khải hoặc bài ca dao tuyệt hay của Tản Đà:

Continue reading

Văn học gắn liền với sự kiện đất nước(P2)

Khi nói văn học dân gian thuộc về nhân dân lao động không có nghĩa là mọi tác phẩm văn học dân gian đều phải do quần chúng lao động sáng tác mà vấn đề căn cốt là ở chỗ nó được sáng tác dưới ánh sáng quan điểm nào. Nếu ra đời và phát triển dưới ánh sáng tư tưởng Mỹ học của nhân dân lao động , nó thuộc về nhân dân lao động.

Continue reading

Văn học gắn liền với sự kiện đất nước

Lời ca trở nên sâu lắng nhờ cái da diết của làn điệu nhịp đuổi, kết hợp với nghệ thuật thay thế: từ khẳng định càng thành từ phủ định chẳng nên đã phản ánh một cách đầy hiệu quả cái tâm trạng âu sầu, buồn tủi và nhờ thế đã bất ngờ sáng tạo nên một dị bản mới phù hợp với cảnh và tình của người đang hát.

Continue reading